Powołany zespół przez Lubelskiego Kuratora Oświaty do kwalifikacji wniosków złożonych przez organy prowadzące szkoły o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica 2022” rozstrzygnął o przyznanej dotacji dla poszczególnych szkół.

Do Kuratorium Oświaty w Lublinie wpłynęło łącznie 180 wniosków organów prowadzących w tym 367 wniosków dyrektorów szkół.

Zespół wytypował 160 szkół z województwa lubelskiego do objęcia wsparciem finansowym na łączną kwotę w wysokości 4 264 056, 90 zł. Kwalifikacji nie uzyskało 207 szkół.
Pomimo dużej konkurencji i wysokich wymagań kwalifikacyjnych, w ramach wyżej wymienionego projektu wsparcie finansowe w wysokości 23 600 zł otrzymała Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki Nr 1 w Parczewie dla której organem prowadzącym jest Gmina Parczew.

aktywna tablica - biały napis na granatowym tle