Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie zaprasza rolników na bezpłatne leczenie rehabilitacyjne.

Z sanatorium mogą skorzystać osoby:
- ze schorzeniami narządu ruchu: kończyn górnych i dolnych, stawów, kręgosłupa.
- ze schorzeniami układu krążenia: w 6 miesięcy po przebytym zawale serca, z nadci-śnieniem tętniczym ( I okres), innymi chorobami serca.
- po przebytej chorobie COVID-19.
- rolnicy, podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie albo podlegający ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyń-skiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie, co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą.
- renciści, mający ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.
- członkowie rodzin spełniający warunki do uzyskania renty rodzinnej, kwalifikujący się do odbycia rehabilitacji leczniczej ze wskazań zdrowotnych w zakresie chorób na-rządu ruchu: dzieci poniżej 16 roku życia (turnusy rehabilitacyjne w okresie wakacyj-nym), dzieci powyżej 16 roku życia spełniające warunki do uzyskania renty rodzinnej.
Pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą ma osoba, która uległa wypadkowi przy pracy rolniczej.

Potrzebne dokumenty:
- wniosek na leczenie rehabilitacyjne na druku KRUS wystawia lekarz rodzinny lub le-czący specjalista. Druk wniosku dostępny na stronie www.krus.gov.pl, w zakładce Zadania w punkcie Rehabilitacja, lub jednostce organizacyjnej KRUS.
- do wniosku lekarza dołączone powinny być niezbędne badania: pełna morfologia krwi, OB, pełna analiza moczu, EKG, RTG klatki piersiowej z opisem radiologa, opis chorych części kręgosłupa i stawów wraz z wynikami badań. Badania te są bezpłatne.

Wniosek wraz z wynikami badań należy złożyć w O/R KRUS w Lublinie ul. Droga Męczenników Majdanka 12.
Szczegółowe informacje udzielane są w Placówce Terenowej KRUS w Parczewie, ul. 11-listopada 15, tel. 83 354 44 12 lub 83 354 44 10

Rolniku, jeśli spełniasz powyższe wymagania poproś swojego lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę o wystawienie skierowania do sanatorium.

KRUS logo - grafika poglądowa