Urząd Miejski w Parczewie informuje, że na terenie naszej gminy rozpoczyna się cykl kontrolny w przedmiocie prawidłowego opróżniania zbiorników bezodpływowych/przydomowych oczyszczalni ścieków. Jednocześnie przypominamy o ustawowych obowiązkach właściciela nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888 t.j.).

Na właścicielach nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, ciąży obowiązek zawierania umów o świadczeniu usług opróżniania nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie oraz okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi podczas kontroli.

Usługę wywozu nieczystości ciekłych mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający odpowiednie zezwolenie wydane przez Burmistrza Parczewa tj.:
• Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew;
• PIXI Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Strojnowskiego 25, 20-386 Lublin;
• TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa;
• WC Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze;
• mToilet Sp. z o.o., ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz karze grzywny zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ponadto informujemy, iż zgodnie z §5 ust. 1 pkt 7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parczew nieczystości ciekłe powinny być usuwanie z nieruchomości z częstotliwością nie rzadziej niż raz na kwartał.

Wykrzyknik - grafika poglądowa