attention 23334 1280Komunikat dotyczący przywrócenia terminów w postępowaniach prowadzonych przed organami administracji publicznej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19

 

Na podstawie art. 46 pkt 20 i art. art. 68 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars – Cov -2 (Dz. U. z poz. 875) informuję:
1. Od 16 maja 2020 r. terminy przewidziane przepisami prawa administracyjnego:
   1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,
   2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,
   3) przedawnienia,
  4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,
   5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,
  6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów, których bieg nie rozpoczął się, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie tarczy antykryzysowej 3.0., tj. od 16 maja 2020 r. Natomiast terminy, których bieg uległ zawieszeniu, biegną dalej po upływie 7 dni licząc od 16 maja 2020 r. 

2. Od 16 maja 2020 r. terminy procesowe i sądowe m.in. w:
   1) postępowaniach sądowych, w tym sądowo administracyjnych,
   2) postępowaniach egzekucyjnych,
   3) postępowaniach administracyjnych,
   4) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej,
   5) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw,
których bieg nie rozpoczął się, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie tarczy antykryzysowej 3.0., tj. od 16 maja 2020 r. Natomiast terminy, których bieg uległ zawieszeniu, biegną dalej po upływie 7 dni licząc od 16 maja 2020 r.

3. Od 16 maja 2020 r. terminy
      a) na milczące załatwienie sprawy,
   b) w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania,
  c) na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem interpretacji indywidualnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa których bieg nie rozpoczął się, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie tarczy antykryzysowej 3.0., tj. od 16 maja 2020 r. Natomiast terminy, których bieg uległ zawieszeniu, biegną dalej po upływie 7 dni licząc od 16 maja 2020 r.

Burmistrz Parczewa
(-) Kędracki Paweł