Czcionka: A- A A+

Ogłoszenia

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU NA WYŁONIENIE PARTNERA

     W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu, stanowiącego odpowiedź na konkurs Nr RPLU.12.02.00-IŻ.00-06-001/16, wybrana została oferta firmy Projekt HUB Sp. z o.o. ul. Trzcianecka 3e, 60-434 Poznań.

UZASADNIENIE:
     Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne oraz kryteria dostępu. Podczas oceny merytorycznej kryteriów wyboru oferty komisja wysoko oceniła deklarowany wkład w realizację projektu oraz proponowany zakres merytoryczny, harmonogram jak i kosztorys projektu. Zaproponowane przez Projekt HUB Sp. z o. o zadania merytoryczne pozwolą osiągnąć na wysokim poziomie zakładane w projekcie rezultaty oraz osiągnąć wszystkie cele projektu. Bogate doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów o podobnym charakterze oraz wysoki potencjał finansowy i kadrowy zapewnią prawidłową realizację projektu oraz osiągnięcie określonych celów Partnerstwa.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Parczewa – ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Parczew:

nieruchomości niezabudowane, oznaczone nr ewid. 330/3, o pow. 0,87 ha (8700 m²), kl. RIVb, 330/5, o pow. 1,18 ha (11800 m²), kl. RIVb, 966, o pow. 0,69 ha (6900 m²), kl. RIVb powierzchnia łączna 2,74 ha (27400 m²), położone w miejscowości Koczergi, gm. Parczew, przeznaczone pod budowę elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych - farmę fotowoltaiczną, KW 46936; nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań.
- cena wywoławcza dzierżawy – czynsz roczny w wysokości - 27400,00 zł; do czynszu
dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.
- wadium wynosi – 7400,00 zł;

Przetarg odbędzie się w dniu 3.06.2016 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w podanej wysokości, najpóźniej do dnia 31.05.2016 r. na konto Urzędu Miejskiego w Parczewie PKO BP Oddz. Parczew Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Parczewie.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
• dowód wpłaty wadium,
• dokument stwierdzający tożsamość,
• pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
• w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru (odpis z KRS), stosowne pełnomocnictwa, dowody osób reprezentujących podmiot.
• podmioty zagraniczne winny przedłożyć wymienione wyżej dokumenty przetłumaczone na język polski.

Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi kwotę czynszu rocznego za dzierżawę płatnego w 2 równych ratach z których termin pierwszej raty ustala się do 30 czerwca każdego roku, termin II raty ustala się do 31 grudnia każdego roku.
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zostanie zwrócone.
W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy
w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.
Uczestnikowi, który przetarg wygrał, wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Parczewie, pokój nr 35, II piętro,
tel. 83 355 12 27.

Burmistrz Parczewa
(- -)              
 
Parczew dn. 17.05.2016r.
Sporz. M. Maliszewski

OGŁOSZENIE WYKAZ NIERUCHOMOSCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PARCZEW

   Burmistrz Parczewa informuje, że w dniu 10.05.2016 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24, został wywieszony na okres 21 dni wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, dotyczący uchwały Rady Miejskiej w Parczewie Nr XVIII/132/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Wykaz.pdf)Wykaz76 kB

OGŁOSZENIE

Burmistrz Parczewa - ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Parczew:

 Lokal użytkowy nr 5 o powierzchni użytkowej 21, 75 m², położony w Parczewie, przy ul. Plac Wolności 43 /Hala Staromiejska/, na działce nr 918/2 o pow. 0,0722 ha, KW 30346, przeznaczony na cele handlowo-usługowe lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i centralne ogrzewanie.

Cena wywoławcza wynajmu 1 m² powierzchni użytkowej wynosi 15,00 zł netto,
do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Parczewa - ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Parczew:

 Lokal użytkowy nr 9 o powierzchni użytkowej 22, 50 m², położony w Parczewie, przy ul. Plac Wolności 43 /Hala Staromiejska/, na działce nr 918/2 o pow. 0,0722 ha, KW 30346, przeznaczony na cele handlowo-usługowe lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wod – kan i centralne ogrzewanie.

Wybory uzupełniajace

Wybory uzupełniajace

wybory
 

Karta Dużej Rodziny

smal kdr parczew

E-Inclusion


logo wykluczenie

Kontakt

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
Telefon: + 48 83 355 12 24
Fax: + 48 83 355 12 26
sekretariat@parczew.com

Godziny pracy:

pon. - piątek: od 7.30 - 15.30

rss