Czcionka: A- A A+

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

   Urząd Miejski w Parczewie uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zm.), w ramach których przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Parczew prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej.

   Zgodnie z art. 9b ustawy działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 ze zm.). Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Parczew jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Parczewa. Wpis do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonywany jest na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.);

2) ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.);

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm);

4) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635, z późn. zm.).

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Parczewie, Stanowisko pracy ds. komunalnych i energetycznych, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew, pok. nr 19 (II piętro)

Informacja o wpisie do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych:

Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej. Zwolnienie z opłaty skarbowej wynika z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897). Mogą oni również wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w nieprzekraczalnym terminie do końca roku 2012 bez uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej (art. 14 ust. 1 ww. ustawy).

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

• firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

• numer identyfikacji podatkowej NIP, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

• numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

• określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, określonej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, część I ust. 36 pkt 9a. (Dz. U. z 2006 r, nr 225, poz. 1635 ze zm.).

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści: „Oświadczam, że:

• Dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą.

• Znane są mi i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r, nr 236, poz. 2008 ze zm.)".

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

1. Posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego.

2. Utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

3. Spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

4. Zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:

1. Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, nr 62, poz. 628 ze zm.)

2. Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Opłata skarbowa:

1. za uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi 50,00 zł.

2. Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (01.01.2012 r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej.

3. za zmianę wpisu wynosi 25,00 z

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Parczewie (np. w kasie urzędu, na poczcie, przelewem bankowym)
NUMER KONTA: 90 1020 3206 0000 8602 0006 3933

Tytuł wpłaty: Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej – odbiór odpadów.

Forma załatwienia:

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Burmistrz Parczewa dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (wniosek i oświadczenie.pdf)wniosek i oświadczenie.pdf252 kB

Wybory uzupełniajace

Wybory uzupełniajace

wybory
 

Karta Dużej Rodziny

smal kdr parczew

E-Inclusion


logo wykluczenie

Kontakt

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
Telefon: + 48 83 355 12 24
Fax: + 48 83 355 12 26
sekretariat@parczew.com

Godziny pracy:

pon. - piątek: od 7.30 - 15.30

rss