Czcionka: A- A A+

REGULAMIN GŁÓWNY KSR

REGULAMIN GŁÓWNY

PRZEPISY OGÓLNE

1. Pływalnia jest obiektem Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Parczewie przy ul. Polnej 34.

2. Pływalnia jest otwarta codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 - 21.30, natomiast w soboty i niedzielę w godz. 7.30 - 21.30 z wyjątkiem:
• dni organizacji imprez sportowych lub rekreacyjnych ogłaszanych na tablicy ogłoszeń
• dni świątecznych wyszczególnionych na tablicy ogłoszeń
• dni przerw konserwacyjno-remontowych lub wystąpienia ewentualnych awarii.

3. Każda osoba korzystająca z obiektu jest obowiązana do zapoznania się z zarządzeniami, regulaminami i instrukcjami obowiązującymi na jego terenie i podporządkowania się ich zapisom.

4. Użytkownikom Basenu zaleca się nie zabieranie na teren obiektu wartościowych przedmiotów ze względu na ryzyko kradzieży lub zagubienia. Pływalnia nie świadczy usługi depozytu.

5. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Kierownictwo obiektu gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.

6. Wstęp na halę basenów odbywa się na podstawie biletów i karnetów, które kupuje się w recepcji zgodnie z obowiązującym na pływalni cennikiem usług. Przed wejściem otrzymuje się transponder Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta, który podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu, w kasie pływalni.

7. Zakup biletu lub karnetu oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów, instrukcji i zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie.

8. Czas pobytu na basenie liczy się od momentu wydania transpondera do momentu jego zwrotu. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia paska z elektronicznym czujnikiem użytkownik obowiązany jest uregulować należność w wysokości 30 zł.

9. Pełna należności za korzystanie z urządzeń oraz za ewentualny wydłużony czas pobytu na terenie obiektu musi być uregulowany przed opuszczeniem obiektu.

10. Za niewykorzystane bilety wstępu oraz w przypadku wydalenia użytkownika z obiektu, uiszczone opłaty nie są zwracane.

11. Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na pływalnię ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających z obiektu.

12. Użytkownicy z wykupionymi karnetami mają pierwszeństwo wejścia na pływalnię

13. W przypadku organizowania imprez sportowych zarządzający ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z basenu, zamknięcia go w całości lub części.

14. Użytkownicy będą wpuszczani do obiektu nie później niż 65 minut przed jego zamknięciem.

15. Odzież wierzchnią i obuwie pozostawia się w szatni holu głównego. Wszyscy wchodzących na basen powinni posiadać klapki basenowe. Po zakończeniu pływania oraz przebraniu się zmiana obuwia z basenowego na zewnętrzne następuje dopiero w holu głównym.

16. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralni.

17. Przed wyjściem z szatni na teren niecki basenowej należy sprawdzić, czy szafka została prawidłowo zamknięta. Za rzeczy zagubione, pozostawione w szatniach kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

18. Przed wejściem do basenu każdego bezwzględnie obowiązuje umycie się przy użyciu środków myjących pod natryskiem i obmycie stóp poprzez przejście przez brodzik. Osoby niestosujące się do tego nakazu będą zawracane pod natryski.

19. Po każdorazowym opuszczeniu strefy basenowej: np. po skorzystaniu z WC, czy wyjściu do siłowni, przed ponownym wejściem do wody należy bezwzględnie umyć ciało pod natryskiem i obmyć stopy w brodziku.

20. Obuwie basenowe należy pozostawić w strefie szatnie/natryski, przed brodzikiem do stóp, wstęp na halę basenową możliwy jest wyłącznie boso.

21. Na terenie hali basenowej obowiązuje czysty strój kąpielowy spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczne, nieposiadający zamków błyskawicznych, wstawek metalowych lub plastikowych mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. Obowiązuje czepek i strój kąpielowy niefarbujący (wykluczone stroje bawełniane):
- dla kobiet - jedno lub dwu częściowy, przylegający do ciała
- dla mężczyzn - kąpielówki przylegające do ciała, bez kieszeni, o długości maksymalnie do połowy uda

22. Osoby niepełnoletnie (dzieci do lat 12) mogą przebywać w obiekcie jedynie pod opieką osób pełnoletnich, Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez niewyrządzone.

23. Dzieci do lat 4 korzystające z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho-majtki do kąpieli.

24. Z basenu nie wolno korzystać osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających oraz osobom, których stan zdrowia może stanowić zagrożenie m.in.:

- chorym na górne drogi oddechowe (katar, kaszel, itp.),

- z chorobami skóry (grzybica, egzema, liszaje itp.) i niezagojonymi ranami.

- z chorobami układu wydalania,

- mającym trudności w oddychaniu,

- cierpiącym na zaburzenia równowagi, padaczkę, choroby zakaźne,

- z niewydolnością układu krążenia,

- uczulonym na środki dezynfekujące,

25. Osoby niepełnosprawne korzystają z pływalni wyłącznie z opiekunem. Osoby poruszające się na wózkach, obowiązane są przesiąść się na wózek basenowy w przygotowanych dla nich pomieszczeniu.

26. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są obowiązane do podporządkowania się nakazom ratowników oraz personelu obiektu.

27. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić ratowników lub personel obiektu.

28. Ustala się następującą sygnalizację dźwiękową:
- 1 krótki gwizdek – przekroczenie regulaminu
- 1 długi gwizdek – rozpoczęcie, zakończenie kąpieli
- seria krótkich gwizdków – alarm - nakaz wyjścia z wody

29. Korzystanie z atrakcji wodnych odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem).

30. Dozorem służby ratowniczej objęte są niecki basenowe i atrakcje wodne.

31. Na terenie obiektu nie wolno:

- palić tytoniu,

- poza wyznaczonym miejscem spożywać pokarmów i żuć gumy (hala basenowa,
przebieralnia, natryski, siłownia, inne pomieszczenia),

- wnosić opakowań szklanych, puszek, niebezpiecznych przedmiotów,

- wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających,

- przebywać w stanie wskazującym na stan intoksykacji,

- zaśmiecać i zanieczyszczać pomieszczenia oraz niecki basenowe, wrzucać do wody
jakiekolwiek przedmioty,

- załatwiać potrzeby fizjologiczne poza WC,

- wnosić sprzęt muzyczny i grający,

- wprowadzać zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków) oraz przedmiotów
utrudniających komunikację w obiekcie,

- korzystać z telefonów komórkowych,

- niszczyć urządzenia i wyposażenie obiektu,

- pozostawiać klapki basenowe w strefach komunikacji i przelewów basenowych,

- wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz
w czasie prowadzenia akcji ratowniczej,

- używania przyniesionego sprzętu pływającego pontonów, materaców lub innych
nadmuchiwanych zabawek do pływania,

- skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika,

- biegać, popychać i wrzucać do wody, krzyczeć oraz zachowywać się w sposób zagrażający
bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu,

- wszczynać fałszywych alarmów,

- wykonywać ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach,

- wchodzi i wychodzić z basenu poza miejscami do tego przeznaczonymi,

- wchodzić do wody w strefie niecek oznaczonych znakiem „Niebezpieczna głębokość wody", jeżeli nie umie się pływać.

32. W przypadku zanieczyszczenia wody w stopniu wymagającym dodatkowej dezynfekcji niecki lub wymiany wody kosztami będzie obciążona osoba odpowiedzialna za spowodowanie tego zdarzenia.

33. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania na hali basenowej w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.

34. Zabrania się pozostawiania na halach basenowych bez nadzoru dzieci nie umiejących pływać.

35. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest seria krótkich gwizdków i komunikat słowny ratownika. Po usłyszeniu sygnału należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub personelu..

36. W basenie sportowym (25 metrowym) w przypadku pływania indywidualnego obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów

37. Tory 1 i 6 przeznaczone są na pływanie rodzinne z dziećmi oraz dla osób słabo pływających., tory 2 i 5 przeznaczone są na pływanie rekreacyjne, tory 3 i 4 przeznaczone są dla osób dobrze pływających.

38. Strefy obiektu i atrakcje wodne wyłączone czasowo z eksploatacji oznakowane są poprzez tabliczkę „nieczynne" i korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione.

39. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie w strefie suchej obiektu.

40. Korzystanie na terenie obiektu z aparatów fotograficznych i kamer może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody Kierownika Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego.

41. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody Kierownika Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego

42. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego lub cywilnego.

43. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

44. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać do biura Kierownika Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego. Pozostają one do chwili identyfikacji przez właściciela i ich zwrotu, nie dłużej jednak jak 30 dni.

45. Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz obiektu – w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania, różnego typu imprezy klubowe, sportowe możliwe są wyłącznie za wiedzą i zgodą Kierownika Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego.

46. Uwagi i wnioski można zgłaszać do kierownictwa obiektu w formie pisemnej za pośrednictwem recepcji, lub za pośrednictwem strony internetowej.

47. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz kierownictwo basenu.

48. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

49. Kompleks Sportowo-Rekreacyjny nie posiada niecki udostepnionej do pływania dla dzieci do lat 3.

 

Wybory uzupełniajace

Wybory uzupełniajace

wybory
 

E-Inclusion


logo wykluczenie

Kontakt

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
Telefon: + 48 83 355 12 24
Fax: + 48 83 355 12 26
sekretariat@parczew.com

Godziny pracy:

pon. - piątek: od 7.30 - 15.30

rss