Czcionka: A- A A+

Oswiata - aktualności

Stypendia szkolne i zasiłki losowe w Gminie Parczew w roku szkolnym 2013/14.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwałą Nr VIII/40/2011Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na ternie Gminy Parczew ( Dz. Urz.Woj. Lubelskiego Nr 108 poz.1925) realizowany jest każdego roku szkolnego program stypendialny mający na celu pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
Beneficjentami pomocy o charakterze socjalnym są:
- Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów
- Nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
- Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
- Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. Słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
Pomoc materialna przysługuje uczniom ( słuchaczom i wychowankom), jeżeli uczęszczają do szkoły ( kolegium lub ośrodka). Skreślenie z listy uczniów powoduje utratę świadczenia.

Czytaj więcej...

Wyprawka szkolna na rok szkolny 2013/14

W tym roku programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej
I stopnia, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej, klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego oraz w klasach II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.
Oznacza, to, że programem objęci zostali uczniowie pierwszych roczników uczących się zgodnie z nową podstawą programową oraz uczniowie klas najmłodszych - I-III szkół podstawowych.
Dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz odpowiedniej klasy szkoły artystycznej dochód nie może przekraczać kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie (jest to kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Dla uczniów pozostałych klas objętych programem jest to dochód nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o pomocy społecznej).

Czytaj więcej...

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Pracodawcy zatrudniający młodocianych pracowników mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w celu przygotowania zawodowego.
Zadanie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia przypisanego gminom właściwym ze względu na miejsce zamieszkania młodocianych pracowników określa art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników odbywa się w ramach dotacji celowej dla gmin otrzymywanej z budżetu państwa.

Czytaj więcej...

Udzielanie i rozliczanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych w Gminie Parczew

Udzielanie i rozliczanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych w Gminie Parczew

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Uchwała Nr XIV 80 2011.pdf)Uchwała Nr XIV 80 2011.pdf149 kB
Pobierz plik (Załączniki do uchwały.doc)Załączniki do uchwały.doc82 kB

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY PARCZEW

  Na podstawie art.82 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./

1. OSOBA PROWADZĄCA SZKOŁĘ LUB PLACÓWKĘ (fizyczna lub prawna);
2. SIEDZIBA OSOBY PROWADZĄCEJ – dokładny adres - telefon (fax), e-mail;
3. NAZWA SZKOŁY LUB PLACÓWKI (w nazwie powinien być ujęty typ szkoły, placówki a jeżeli szkoła kształci dorosłych – określenie „dla dorosłych”);
4. TYP SZKOŁY LUB PLACÓWKI (zgodnie z art. 2 ustawy o systemie oświaty – w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych podać także typy szczegółowe, w przypadku placówek kształcenia specjalnego lub szkół integracyjnych – dodać ww. określenie);
5. ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W SZKOLE (PLACÓWCE): zmianowość, czas funkcjonowania – dni tygodnia godziny otwarcia, planowana ilość dzieci;
7. MIEJSCE PROWADZENIA SZKOŁY LUB PLACÓWKI – dokładny adres;
8. PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA FUNKCJONOWANIA (w przypadku szkół – data rozpoczęcia działalności dydaktycznej):
9. IMIĘ I NAZWISKO DYREKTORA:

Czytaj więcej...

Wybory uzupełniajace

Wybory uzupełniajace

wybory
 

Karta Dużej Rodziny

smal kdr parczew

E-Inclusion


logo wykluczenie

Kontakt

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
Telefon: + 48 83 355 12 24
Fax: + 48 83 355 12 26
sekretariat@parczew.com

Godziny pracy:

pon. - piątek: od 7.30 - 15.30

rss