Czcionka: A- A A+

Stypendia szkolne i zasiłki losowe w Gminie Parczew w roku szkolnym 2014/15.


     Stypendia i zasiłki szkolne nie przysługują:
 Uczniom klas zerowych,
 Dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne
 Uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Parczew (Nie chodzi
tu o miejsce zameldowania, tylko o miejsce faktycznego zamieszkania).
 Studentom szkół wyższych i licencjackich.
     Kryteria przyznawania stypendiów szkolnych.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Dla przyznania stypendium szkolnego kluczowe znaczenia ma wysokość dochodu na członka rodziny, w której zamieszkuje uczeń/ słuchacz. Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o w/w świadczenie, zgodnie z ustawą pomocy społecznej nie może być większa niż 456 zł.
     Zasady obliczania i dokumentowania dochodu uprawniającego
do ubiegania się o stypendium szkolne.
Na dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne składają
się poszczególne przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pochodzące z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
     Do wniosku o stypendium należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie (strony)
o wysokości dochodów poszczególnych członków rodziny.
     Do dokumentów niezbędnych do ustalenia sytuacji dochodowej osoby lub rodziny należą między innymi :
 Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez
członka rodziny;
 Przekaz lub przelew pieniężny dokumentujący wysokość emerytury/renty
 świadczenie zasiłku przedemerytalnego;
 Zaświadczenie o uzyskiwanych świadczeniach dla bezrobotnych;
 Zaświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących
pracy;
 Zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości
gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych
 Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość
otrzymanych alimentów;
 Oświadczenia o innych źródłach dochodu (np. praca zarobkowa za granicą,
wynagrodzenia z tytułu praktyk, stypendia);
 Stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł ( np.: działalność gospodarcza);
 Oświadczenia strony o zaistniałych zmianach w sytuacji rodzinnej ucznia;
 Dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego w przypadku ubiegania się o zasiłek losowy;
     Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć:
 Rodzic ucznia, (jako rodzica należy rozumieć prawnego opiekuna małoletniego ucznia)
 Dyrektor szkoły lub kolegium
 Pełnoletni uczeń
     Zasiłek Szkolny
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialne z powodu zdarzenia losowego.
Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego, które jest podstawą do ubiegania się o zasiłek szkolny.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące
od wystąpienia zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Zasiłki szkolne mogą mieć charakter świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub przyjąć formę pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną!!!
Po odbiór stypendium lub zasiłku losowego zgłosić się może wnioskodawca wpisany we wniosku, bądź osoba z upoważnieniem potwierdzonym notarialnie!!!
Wnioski można odebrać osobiście lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego
w Parczewie
Dodatkowe informacje oraz pomoc przy wypełnianiu można uzyskać w Referacie Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Parczewie nr telefonu 83 355 12 32.
Przyjmowanie wniosków w dniach od 2 do 15 września 2014r.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego* (zasiłku szkolnego*)

Formy stypendium

Wybory uzupełniajace

Wybory uzupełniajace

wybory
 

Karta Dużej Rodziny

smal kdr parczew

E-Inclusion


logo wykluczenie

Kontakt

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
Telefon: + 48 83 355 12 24
Fax: + 48 83 355 12 26
sekretariat@parczew.com

Godziny pracy:

pon. - piątek: od 7.30 - 15.30

rss