Czcionka: A- A A+

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Dofinansowanie przysługuje pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:
1. Pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach,
2. Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Wysokość kwoty dofinansowania zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok 2013
dofinansowania jednego młodocianego pracownika wynoszą :
1. W przypadku nauki zawodu- 8 081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy;
jeśli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy , kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
3. W przypadku wygaszanych zawodów o 24 miesięcznym cyklu kształcenia kwota dofinansowania wynosi 4 578 zł.
Pracodawca winien zawiadomić Burmistrza o zawarciu z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, prosi się wszystkich pracodawców o wcześniejsze dostarczanie informacji o zawieranych umowach z młodocianymi pracownikami osobiście lub drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Parczewie.
ZASADY UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE
Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego.
Do wniosku należy dołączyć :
1. Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków dotyczących kwalifikacji do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
2. umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
3. Kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo zaświadczenie potwierdzającego zdanie egzaminu.
Złożony wniosek podlega weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym.
Dofinansowanie w drodze decyzji administracyjnej przyznaje Burmistrz Parczewa.
Dofinansowanie , o którym mowa stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji ( WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28 grudnia 2006,str. 5

Wybory uzupełniajace

Wybory uzupełniajace

wybory
 

Karta Dużej Rodziny

smal kdr parczew

E-Inclusion


logo wykluczenie

Kontakt

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
Telefon: + 48 83 355 12 24
Fax: + 48 83 355 12 26
sekretariat@parczew.com

Godziny pracy:

pon. - piątek: od 7.30 - 15.30

rss