Czcionka: A- A A+

Ogłoszenie

Burmistrz Parczewa - ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż mienia komunalnego
stanowiącego własność gminy Parczew:

nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr ewid. 662/6, 2486/6, 2486/7, 2486/8, 2486/16, 2486/20, o łącznej pow. 0,3270 ha, położona w Parczewie, przy ul. Polnej, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Parczewa pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i pod tereny urządzeń komunikacji;
KW LU1R/00059452/7 oraz KW LU1R/00063088/5; nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań.

- cena wywoławcza do przetargu wynosi - 240 000,00 zł;
- wadium wynosi - 12 000,00 zł;
do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 marca 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzuw podanej wysokości, najpóźniej do dnia 20 marca 2017 r. na konto Urzędu Miejskiego w Parczewie PKO BP Oddz. Parczew Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
- dowód wpłaty wadium,
- dokument stwierdzający tożsamość,
- pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody osób reprezentujących podmiot.

Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponosi nabywca nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.
Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego 
w Parczewie, pokój nr 34, II piętro, tel. 83 355 12 27.

Wybory uzupełniajace

Wybory uzupełniajace

wybory
 

Karta Dużej Rodziny

smal kdr parczew

E-Inclusion


logo wykluczenie

Kontakt

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
Telefon: + 48 83 355 12 24
Fax: + 48 83 355 12 26
sekretariat@parczew.com

Godziny pracy:

pon. - piątek: od 7.30 - 15.30

rss