Czcionka: A- A A+

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Parczew”

Termin realizacji: 01.08.2011 – 31.07.2012
Cel projektu: wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia u 260 dzieci z klas I-III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Parczew tj.: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Parczewie, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Parczewie, Zespół Placówek Szkolnych w Przewłoce.
Zakres projektu: W ramach projektu w roku szkolnym 2011/2012 przeprowadzone zostaną zajęcia:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (muzykoterapia, dogoterapia) dla dzieci niepełnosprawnych.
Nauczyciele prowadzący zajęcia realizują programy nauczania uwzględniając działania mające na celu indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym.
Jednym z elementów projektu jest również doposażenie bazy dydaktycznej szkół w materiały i pomoce dydaktyczne. Natomiast uczestnicy i uczestniczki zajęć otrzymali pakiety edukacyjne
Wartość projektu / kwota dofinansowania: 179 449,00 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

KOLEKTORY SŁONECZNE

kolektory-słoneczne

Wybory uzupełniajace

Wybory uzupełniajace

wybory
 

E-Inclusion


logo wykluczenie

Kontakt

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
Telefon: + 48 83 355 12 24
Fax: + 48 83 355 12 26
sekretariat@parczew.com

Godziny pracy:

pon. - piątek: od 7.30 - 15.30

rss